Ocean Water Resources Utfordringer

 

Klimaendring

En av de største truslene mot havvannressursene er klimaendringer. Ifølge US Environmental Protection Agency (EPA) har havnivået langs den amerikanske kystlinjen steget fem til seks tommer mer enn det globale gjennomsnittet i løpet av det 20. århundre. En potensiell innvirkning er tapet av våtmarker. Kystnære våtmarker filtrerer vannet inn i havet langs kysten. Når sjønivåene stiger, går disse våtmarkene tapt. Havvannressurser blir mer utsatt for vannforurensning med tap av filtreringsvirksomhetene til disse økosystemene.

Menneskelig bruk

Menneskelig bruk av havvannressurser har mange miljørisiko. For eksempel kan selv en enkelt gallon olje som kommer inn i havvannet ha dyp innvirkning, som potensielt forurenser opptil 150 000 liter vann ifølge Luft- og Avfallshåndteringsforeningen. En studie fra International Tank Owners Pollution Federation (ITOPF) fant imidlertid at mellom årene 2000 til 2004 hadde gjennomsnittlig 15.800 tonn olje inn i havvann.

Typer

Andre kilder og potensielle virkninger utfordringer. Drivhusgassutslipp kan øke surheten i havvann, noe som påvirker planter og dyr negativt. Korallrev er også truet. Forstyrrelser i næringskjeden kan ha ytterligere innvirkning på vannkjemien og tilgjengeligheten av oppløst oksygen.

Biodiversitet

Til tross for alle miljøutfordringene, har havene et liv med planter og dyr. Ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) lever nesten 50 prosent av alle plante- og dyrearter i marine habitater. Likevel, over 30 prosent av havets haier og stråler er truet eller truet, ifølge International Union for Conservation of Nature. Tapet av disse rovdyrene gjennom utryddelse kan føre til at befolkningseksplosjoner av dyr går ned i næringskjeden, noe som kan forstyrre Tilgang til mat og habitatressurser.

Løsning

Mange leksjoner ble lært etter oljeutslippet fra Exxon Valdez i 1989. Tankene er nå dobbeltskrogede for å forhindre oljeutslipp fra ulykker. ITOPF rapporterer at store oljeutslipp har avtatt siden 1970. Mens industriulykker er færre i antall, fortsetter olje eller andre forurensende stoffer å komme inn i havvann fra uforsiktige eller uvitende borgere. I stedet for å skikkelig avhende brukt motorolje, kan folk som forandrer seg, hente det brukte stoffet ned i avløpet Olje kan utilsiktet bli spilt på innkjørsler og komme inn i havene gjennom avstrømning. En mulig løsning krever en befolkning bedre utdannet om sin egen skadelige innvirkning på envi ronment. Folk må være oppmerksomme på konsekvensene av deres handlinger, og lære å fremme større respekt for havvannressursene. Havene dekker ca 70 prosent av jordens overflate, slik at eventuelle negative miljøpåvirkninger utgjør potensielt globale effekter. Sjøvannets salthet bestemmer hvilke arter som kan befinne seg i marine miljøer. Fysiologien til plantene og dyrene som befolker havene, reflekterer disse tilpasningene. Utfordringer finnes på mange fronter, både politisk og økonomisk, samt miljø. Dessuten er løsninger på disse utfordringene like komplekse.