Kjemisk analyse av omgivende luft

 

Kjemi

Ren luft er fargeløs, luktfri og smakløs. Kjemisk er det omtrent 78 prosent nitrogen og 21 prosent oksygen. Det finnes spor av andre gasser, inkludert argon, karbondioksid, hydrogen, neon og helium.

Funksjoner

De kjemiske bestanddelene i luft kan nedbrytes etter partikkelstørrelse: grov, fin og ultrafin. < h2> Overvejelser Den økende luftforurensningshastigheten førte til gjennomføringen av de nasjonale luftkvalitetsstandardene (NAAQS) under USAs rene luftloven.

Betydning

NAAQS gjelder seks luftforurensninger forårsaket hovedsakelig fra landbruk, industri og brenning av fossile brensler: ozon, partikler, karbonmonoksyd, svoveldioksid, nitrogenoksider og bly.

Metoder

EPA overvåker de nevnte forurensningene ved å samle data på faktisk konsentrasjon av forurensende stoffer i luften og sammenligne den med de forutsete utslippene av disse forurensningene. Omgivende eller utendørs påvirker luften direkte helsen til alle levende ting som puster den. I USA regulerer Environmental Protection Agency (EPA) kvaliteten på luften, med sikte på å fremme den generelle menneskers helse.